Aegolius funereusboreal owl(Also: Tengmalm's owl/boreal owl)