Anurophasis monorthonyxSnow Mountain quail(Also: Snow Mountains quail)