Aotidaenight monkeys


    • night monkeys
      Aotus
    • night monkeys
      Aotus
    • lemurine night monkey
      Aotus lemurinus
    • Ma's night monkey
      Aotus nancymaae
    • northern night monkey
      Aotus trivirgatus
    • northern night monkey
      Aotus trivirgatus