Asthenodipsas vertebralisVertebral Slug Snake, Mountain Slug Snake, Mountain Snail Snake

Redirected from Asthenodipsas tropidonotus