Aythya innotataMadagascan pochard(Also: Madagascar pochard)


    • Madagascan pochard
      Aythya innotata