Bathypterois quadrifilis四線深海狗母魚(Also: Kagi-itohiki-iwashi)