Batrachoseps stebbinsiTehachapi Slender Salamander