Bilateriabilaterally symmetrical animals


  • Hermann’s Tortoise
   Testudo hermanni
  • Egyptian Tortoise (werneri
   Testudo kleinmanni
  • Tetanocera
  • Tetanolita floridana
  • Tetanolita floridana
  • Tetanolita floridana
  • Tetanolita floridana
  • Tetanolita floridana
  • Tetanolita floridana
  • Tetanolita mynesalis
  • Tetanolita mynesalis
  • Tetanolita mynesalis
  • Tetanolita mynesalis
  • four-horned antelope
   Tetracerus quadricornis
  • Tetracis cachexiata