Bilateriabilaterally symmetrical animals


  • swallow-tailed kite
   Elanoides forficatus
  • swallow-tailed kite
   Elanoides forficatus
  • black-shouldered kite
   Elanus axillaris
  • black-winged kite
   Elanus caeruleus
  • black-winged kite
   Elanus caeruleus
  • black-winged kite
   Elanus caeruleus
  • black-winged kite
   Elanus caeruleus
  • white-tailed kite
   Elanus leucurus
  • letter-winged kite
   Elanus scriptus
  • tufted deer
   Elaphodus cephalophus
  • tufted deer
   Elaphodus cephalophus
  • Elaphria georgei
  • Pere David's deer
   Elaphurus davidianus
  • Pere David's deer
   Elaphurus davidianus
  • Pere David's deer
   Elaphurus davidianus