Bilateriabilaterally symmetrical animals


  • dollarbird
   Eurystomus orientalis
  • Eurythoe complanata
  • zebra swallowtail
   Eurytides marcellus
  • Eusarca confusaria
  • Eusarca confusaria
  • Eusarca confusaria
  • Eusarca confusaria
  • Eusarca confusaria
  • Eusarca confusaria
  • tawny-crowned pygmy tyrant
   Euscarthmus meloryphus
  • Euschistus servus
  • Euschistus servus
  • Euschistus servus
  • Euschistus servus
  • Schmidt's dragonfish
   Eustomias schmidti