Boulengerella cuvieri長吻鮑氏脂鯉(Also: Bicuda; Piakoko; Piapoukou; Pilapoukou)