Bryaninops natansHovering goby(Also: Purple-eyed goby; Redeye goby)