Cairina moschataMuscovy duck


  • Muscovy duck
   Cairina moschata
  • Muscovy duck
   Cairina moschata
  • Muscovy duck
   Cairina moschata