Capsiempis flaveolayellow tyrannulet


    • yellow tyrannulet
      Capsiempis flaveola