Cercopithecus ascaniusblack-cheeked white-nosed monkey


    • black-cheeked white-nosed monkey
      Cercopithecus ascanius