Chaetodon capistratusIsabelita(Also: Katy; Parche; Parche ocelado)


    • Isabelita
      Chaetodon capistratus