Characiformes


  • Giant tigerfish
   Hydrocynus goliath
  • Tetra perez
   Hyphessobrycon erythrostigma
  • Bleeding heart tetra
   Hyphessobrycon socolofi
  • Black-Banded leporinus
   Leporinus fasciatus
  • Pacu
   Myleus pacu
  • 似鮈矮脂鯉
   Nannocharax fasciatus
  • Three-lined pencilfish
   Nannostomus trifasciatus
  • Diptail pencilfish
   Nannostomus unifasciatus
  • Rainbow tetra
   Nematobrycon palmeri
  • 骨脂鯉
   Ossubtus xinguense
  • Neon
   Paracheirodon axelrodi
  • Neon
   Paracheirodon axelrodi
  • False neon tetra
   Paracheirodon simulans
  • False red nose tetra
   Petitella georgiae
  • Cachama
   Piaractus brachypomus