Chlorocebus aethiopsvervet monkey(Also: green monkey; grivet)


Chlorocebus aethiops