Chromis enchrysuraCaribbean chromis(Also: Yellowtail Reeffish)