Chromis fumeaFawn chromis(Also: Smokey chromis; Smokey puller)