Ciconia ciconiaEuropean white stork(Also: white stork)


Ciconia ciconia