Corydoras napoensis納波河兵鯰(Also: Caracha; Napo-Panzerwels; Napo-pansermalle)