Corydoras rabautiDwarf corydoras(Also: Iridescent corydoras; Myer's corydoras; Orange-red corydoras; Rabaut's catfish)