Cryptotis meridensisMerida small-eared shrew


    • Merida small-eared shrew
      Cryptotis meridensis