Cryptotis thomasiAndean small-eared shrew(Also: Thomas's small-eared shrew)