Cryptotis thomasiAndean small-eared shrew(Also: Thomas's small-eared shrew)


  • Andean small-eared shrew
   Cryptotis thomasi
  • Andean small-eared shrew
   Cryptotis thomasi
  • Andean small-eared shrew
   Cryptotis thomasi
  • Andean small-eared shrew
   Cryptotis thomasi
  • Andean small-eared shrew
   Cryptotis thomasi
  • Andean small-eared shrew
   Cryptotis thomasi
  • Andean small-eared shrew
   Cryptotis thomasi