Cyrtonyx montezumaeMontezuma quail


Cyrtonyx montezumae