Dendrocopos leucotoswhite-backed woodpecker


    • white-backed woodpecker
      Dendrocopos leucotos