Dendrocygna eytoniplumed whistling duck(Also: plumed whistling-duck)


    • plumed whistling duck
      Dendrocygna eytoni