Dendroica petechiayellow warbler


Dendroica petechia