Dolichonyx oryzivorusbobolink


Dolichonyx oryzivorus