Ecdysozoa


  • Pyrausta acrionalis
  • Pyrausta acrionalis
  • Pyrausta acrionalis
  • Pyrausta orphisalis
  • Pyrausta signatalis
  • Pyrausta signatalis
  • Pyrausta signatalis
  • Pyrausta signatalis
  • Pyrausta signatalis
  • Pyrausta unifascialis
  • Pyreferra hesperidago
  • Pyrgota undata
  • Pyrgota undata
  • Pyrgus communis
  • Pyrgus communis