Etheostoma chlorosomaBluntnose darter


Etheostoma chlorosoma