Euchroma


    • giant metallic ceiba borer
      Euchroma giganteum