Eumetazoametazoans


  • Trigonarthris
  • Trigonarthris minnesotana
  • Trigonarthris minnesotana
  • Trigonarthris minnesotana
  • Trigonarthris proxima
  • Trigonarthris proxima
  • Trigoniophthalmus alternatus
  • Lambchop rasbora
   Trigonostigma espei
  • Trigonotylus ruficornis
  • Freshwater flounder
   Trinectes maculatus
  • spotted redshank
   Tringa erythropus
  • lesser yellowlegs
   Tringa flavipes
  • lesser yellowlegs
   Tringa flavipes
  • lesser yellowlegs
   Tringa flavipes
  • wood sandpiper
   Tringa glareola