Eustomias schmidtiSchmidt's dragonfish


Eustomias schmidti