Gallicolumbaisland ground-doves


  • Luzon bleeding-heart
   Gallicolumba luzonica
  • Luzon bleeding-heart
   Gallicolumba luzonica
  • Luzon bleeding-heart
   Gallicolumba luzonica
  • Luzon bleeding-heart
   Gallicolumba luzonica
  • Luzon bleeding-heart
   Gallicolumba luzonica
  • Sulawesi ground dove
   Gallicolumba tristigmata
  • Sulawesi ground dove
   Gallicolumba tristigmata