Garrulax canorushwamei(Also: melodious laughing-thrush;hwamei)