Geometroidea


  • Eupithecia columbiata
  • Eupithecia cretaceata
  • Eupithecia miserulata
  • Eupithecia satyrata
  • Eusarca confusaria
  • Eusarca confusaria
  • Eusarca confusaria
  • Eusarca confusaria
  • Eusarca confusaria
  • Eusarca confusaria
  • Eutrapela clemataria
  • Eutrapela clemataria
  • Eutrapela clemataria
  • Eutrapela clemataria
  • Eutrapela clemataria