Gygis albacommon white-tern(Also: white tern)


  • common white-tern
   Gygis alba
  • common white-tern
   Gygis alba
  • common white-tern
   Gygis alba
  • common white-tern
   Gygis alba