Haplorrhinimonkeys, apes, and tarsiers


  • white-tufted-ear marmoset
   Callithrix jacchus
  • white-tufted-ear marmoset
   Callithrix jacchus
  • white-tufted-ear marmoset
   Callithrix jacchus
  • white-tufted-ear marmoset
   Callithrix jacchus
  • white-tufted-ear marmoset
   Callithrix jacchus
  • white-tufted-ear marmoset
   Callithrix jacchus
  • white-tufted-ear marmoset
   Callithrix jacchus
  • white-tufted-ear marmoset
   Callithrix jacchus
  • white-tufted-ear marmoset
   Callithrix jacchus
  • pygmy marmoset
   Callithrix pygmaea
  • pygmy marmoset
   Callithrix pygmaea
  • pygmy marmoset
   Callithrix pygmaea
  • pygmy marmoset
   Callithrix pygmaea
  • pygmy marmoset
   Callithrix pygmaea
  • pygmy marmoset
   Callithrix pygmaea