Haplorrhinimonkeys, apes, and tarsiers


  • white-fronted capuchin
   Cebus albifrons
  • white-fronted capuchin
   Cebus albifrons
  • white-fronted capuchin
   Cebus albifrons
  • white-fronted capuchin
   Cebus albifrons
  • brown capuchin
   Cebus apella
  • brown capuchin
   Cebus apella
  • brown capuchin
   Cebus apella
  • brown capuchin
   Cebus apella
  • brown capuchin
   Cebus apella
  • brown capuchin
   Cebus apella
  • brown capuchin
   Cebus apella
  • brown capuchin
   Cebus apella
  • brown capuchin
   Cebus apella
  • brown capuchin
   Cebus apella
  • brown capuchin
   Cebus apella