Hemitragus jayakariArabian tahr


    • Arabian tahr
      Hemitragus jayakari