Hesperioidea


  • Speyeria aphrodite
  • Polites mystic
  • Pyrgus oileus
  • Systasea pulverulenta
  • Misumena vatia
  • Thymelicus lineola
  • Misumena vatia
  • Thymelicus lineola
  • Asilidae
  • Thymelicus lineola
  • Asilidae
  • Thymelicus lineola
  • Urbanus procne
  • Urbanus procne
  • Urbanus proteus