Hexaprotodon liberiensisMadagascan pygmy hippopotamus(Also: pygmy hippopotamus)


Hexaprotodon liberiensis