Hylexetastes perrotiired-billed woodcreeper


    • Hylexetastes perrotii uniformis