Hyphessobrycon erythrostigmaTetra perez


Hyphessobrycon erythrostigma