Jupiaba meunieri穆氏丽脂鲤(Also: Bewoyo weti fisi; Etouloulou; Ixha; Piki chiba)