Knipolegus nigerrimusvelvety black tyrant(Also: velvety black-tyrant)