Lanius excubitoroidesgrey-backed fiscal


    • grey-backed fiscal
      Lanius excubitoroides
    • grey-backed fiscal
      Lanius excubitoroides